marts 2021


Referat – Bestyrelsesmøde 25. marts 2021


Afbud fra Carl Christian Frellesen og Gunnar Eybye


Tilstede: Børge Agerlund, Flemming Lott, Mogens Lassen og Frank Christensen


1. Frank Christensen gennemgik dele af aftaleteksten fra folketingets forhandlinger. Hele dokumentet kan ses på DIFs hjemmeside. Der er planlagt åbning 6. maj eller 21. maj – datoer forhandles stadigvæk og ændring i smittetryk kan udskyde eller fremskyde åbning. Flemming Lott har styr på værnemidler i lokalet mht. en genåbning. Bestyrelsen var enig om vigtigheden i at overholde de kommende regler for Coronapas; en mere præcis sikring drøftes videre før klubben genåbnes.


2. Gennemgang af vedtægterne, som opfølgning af spørgsmål fra sidste generalforsamling.

Der blev ikke fundet grundlag for ændringsforslag.


3. Bestyrelsen forslår uændret kontingent til næste år. I indeværende år har nettoudgifterne ikke været mindre, og der har været fald i indtægter fra salg.


4. I forbindelse med generalforsamlingen blev det besluttet at denne afvikles uden spisning pga. coronasituationen. Tidspunktet for generalforsamlingen vil senere blive offentliggjort, når datoen for genåbning ligger mere fast. Carl Chr. Frellesen og Flemming Lott er på valg. De stiller begge op til genvalg. Suppleanten Mogens Lassen stiller op til bestyrelsen, hvis der bliver en ledig plads. Denne kan opstå, hvis Børge Agerlund vælges til ny formand af generalforsamlingen. Frank Christensen stiller ikke op genvalg og udgår derfor af bestyrelsen.


5. Julebillard. Der var 11 tilmeldinger og 1 trak sig, så arrangementet kunne afvikles på 1 dag. Det forlydes, at afviklingen foregik lystelig og fornøjelig.


6. Vedrørende placering af AGS´s hjertestarter har Frank Christensen har talt med en af pedellerne, der kunne oplyse, at man havde drøftet det; men ikke ønskede en udendørs placering pga. risiko for hærværk eller tyveri. Børge Agerlund er sat til at følge op på sagen.


7. Evt. Der blev drøftet gener i forhold til vores musikanlæg. Børge Agerlund foreslog, at vi kunne fjerne anlægget, dette blev støttet af Frank Christensen og Mogens Lassen; mens Flemming Lott hverken var for eller imod forslaget. Der blev ikke truffet beslutning, da punktet hører under eventuelt og der ikke kunne være problemer i tilfælde, hvor der evt. kun var en person i lokalet.


Næste møde afholdes den 22. april kl. 13.00