Referat generalforsamling 2020

Referat

Generalforsamling 2020


1. Valg af dirigent

Hans Phillipsen valgt som dirigent


2. Beretninger

Formanden aflagde skriftlig beretning. Som tillæg til den skriftlige beretning skal nævnes at der blev afholdt en succesfuld julebillardturnering med et planlagt økonomisk overskud.

Turneringslederen fremlagde årets turneringsresultater samt resultater af forrige års turneringer der ikke var afviklet før forrige generalforsamling.

2c. CUP 1 pokalen blev tildelt Birger Segalt for enestående hjælp til bestyrelsen i forbindelse med Kaj Æbelø´s dødsfald, et godt kammeratskab og arbejde for klubben i almindelighed.


3. Kasseren fremlagde regnskab og budget. Regnskabet blev godkendt og budgettet for kommende år rettes mod bestyrelsen principper om at have overskud på arrangementer og fremadrettet oparbejde en kapital på 100.000 kr. til sikring af økonomien rettet mod eventuel flytning.


4. Kontingentet blev fastsat til 600,00 kr. / år for alle medlemmer.


5. Til bestyrelsen blev Gunnar Eybye genvalgt som kasserer.

Børge Agerlund valgt som medlem af bestyrelsen og Mogens Lassen valgt som bestyrelsessuppleant. Hans Phillipsen blev genvalgt som revisor og Torben S. Paulsen valgt som revisorsuppleant.


6. Der var ingen indkomne forslag.


7. Evt. - Spørgsmål til vedtægterne blev forklaret vedrørende direkte og indirekte valg. Formanden gjorde opmærksom på at der i vedtægterne kun er kort tid mellem indkaldelse til generalforsamling og tidsrummet herfra til fremsættelse af indkomne forslag. Man skal være opmærksom på, at man kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen før indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres. Protokollerede beslutninger fra bestyrelsesmøder fremlægges på hjemmesiden i det omfang det ikke drejer sig om personsager eller sager der behandles med anden fortrolighed.