Referat GF2023

Referat

Generalforsamling 1.marts 2023

 

  1. Valg af dirigent

Birger Segalt valgt som dirigent

 

  1. Beretninger

a)Formanden aflagde beretning, opslås på hjemmeside.

b)Turneringsleder aflagde beretning, opslås på hjemmeside Bjarne Krog fortsætter som turneringsleder.

.

CUP 1 pokalen blev tildelt Poul Erik  for, et godt kammeratskab, han er også en af de medlemmer der ydede en kæmpe indsats ved flytningen flytning og så hårdt at han måtte lide flere måneder bagefter.

 

  1. Kasserer fremlagde regnskab Regnskabet blev godkendt Opslås på hjemmeside Fondsansøgninger investeringsønsker er ikke medtaget i budget, Hans Tønnesen og Børge Agerlund arbejder løbende med ansøgninger.

 

  1. Kontingentet blev ved afstemning fastsat til 700,00 kr. / år for alle medlemmer. Dette for at oparbejde en fornuftig kassebeholdning efter den omkostningstunge flytning.

 

  1. Til bestyrelsen blev Børge Agerlund genvalgt som formand,.

Bjarne Krog og Birgit Larsen  valgt som medlem af bestyrelsen og Mohammed Ghali valgt som bestyrelsessuppleant. Bent t Sørensen blev genvalgt som revisor og Frank Christensen  valgt som revisorsuppleant. Carl Chr, Frellesen fortsætter som bestyrelsesmedlem.

 

  1. Der var 1 indkomne forslag. Fra Hans Phillipsen : ” . Fortsæt med et hold mindre i seniorsamvær” Dette punkt var afklaret i turneringslederens beretning, og det tages med til turneringsopstart.

 

.

  1. Evt. –Tim fremsatte ønske om at få mobilpay i klubben, og dette blev støttet af andre. Bestyrelsen har undersøgt hvad det koster og hidtil fundet det for dyrt. Den nye bestyrelse vil genoverveje dette.

Der fremkom ønske om at få åbningstider om aftnen og tiltrække flere der arbejder og yngre medlemmer generelt. Bestyrelsen har tilmeldt sig Åbenskole som er et nyt tiltag i sønderborg, endvidere arbejdes der på Skolernes ferie arrangement, og åbent hus arrangementer. Tages op af den nye bestyrelse.

Henning Nielsen tilbyder hjælp til materiale-vedligholdelse og fremsender forslag til Børge Agerlund, bestyrelsen vil efterfølgende tage stilling til dette..

Henning Nielsen tilbyder undervisning af medlemmer i kegle og carambole billard. Tidspukter kan aftales med Henning.

Formanden sagde tak til Flemming Lott for et godt samarbejde i bestyrelsen, og Til Carl Chr Frellesen for et godt samarbejde i Bestyrelsen samt for den store indsats som mangeårig turneringsleder, og gode juleafslutninger. Begge fik overrakt vin for deres indsatser.

 

PBV Børge Agerlund