Formandsberetning 2020

Sønderborg Billard Club
Formandens beretning – Sæson 2019-20


Denne sæson har nok været en af de mest tumultariske i klubbens historie.
Et stykke tid efter sidste generalforsamling fremsætter Alssund Gymnasiets rektor et krav om, at
han ønsker husleje udover det beløb som Sønderborg Kommune betaler. Der er på dette tidspunkt ikke sat et beløb på, og der lægges op til drøftelser mellem vores klub og rektor.


Klubben retter henvendelse til gymnasiets bestyrelsesformand; men han reagerer ikke i første
omgang på henvendelsen og senere henviser han til at det overlader han trygt til rektor at forhandle.


Så sker der det tragiske, at vores daværende formand Kaj Æbelø får hjertestop i klubben og afgår
senere ved døden. Mange medlemmer er tilstede og gør et godt stykke arbejde; men han står ikke til at redde.


Bestyrelsen beder efterfølgende den tidligere formand Birger Segalt om at være midlertidig
formand, indtil der kan afholdes et ekstraordinært møde med valg af ny formand.
Efterfølgende arrangeres et kursus i livreddende førstehjælp i klubben, hvor mange deltager.
I forbindelse med kurset lover livredderne at gå i dialog med gymnasiet omkring flytning af
hjertestarter til en udendørs placering. (Dette vil der blive fulgt op på fra klubbens side)


I forbindelse med valg af ny formand kontaktes jeg af flere medlemmer og indvilliger i at stille op.
Der er ingen modkandidater og jeg indtræder i klubbens bestyrelse som ny formand.


Nu er gymnasiets rektor ved at være utålmodig. Han har tidligere ønsket et møde med klubben og
han kommer ned til et formiddagsmøde, hvor bestyrelsen og andre medlemmer orienteres om, at
han mangler penge og det ikke er acceptabelt i forhold til skolens elever, at de skal spare; mens vi frit kan bruge lokalerne. Vi forklarer ham, at den ønskede ”ekstra” husleje på 30.000 kr. ikke er
realistisk i forhold til vores klubs økonomiske formåen. Det forklarer vi også i skriftlige
henvendelser; men det forholder han sig ikke positivt tid. Vi kan foreslå en dag, hvor vi kan
forhandle huslejen.


Jeg går i gang med at læse lejeloven igennem og retter henvendelse til en gratis juridisk rådgivning af jurastuderende og deres mentorer/lærere. I denne sammenhæng viser det sig, at der er 4 områder, der kan retfærdiggøre/lovliggøre en huslejestigning. En er disse er en gensidig aftale, så derfor er jeg hurtigt klar over, at her kan vi falde i en fælde.


Ved en henvendelse til kommunens huslejenævn får jeg at vide, at en klage over huslejeforhøjelsen mellem klub og en selvejende institution kan afgøres ved et civilt søgsmål, og der kan eventuelt søges fri proces, da der er tale om juridisk ”småsag”


Carl Christian og Torben er med til et orienteringsmøde om kasernens fremtid og bestyrelsen
arbejder videre med muligheden for flytning.


Gunnar og jeg kontakter forvaltningen for kultur og fritid et par gange og orienterer om vores
huslejeproblem, de lover at køre sagen videre i systemet, og vi har en god dialog.
I forbindelse med en mulig flytning af klubben til Sønderborg Kaserne, fremsender vi en
forhåndstilkendegivelse af et ønske om flytning og en specificering af vores krav og ønsker til
lokaler.


I denne periode begynder gymnasiet så at fremsende regninger til klubben på 2500,00 kr. hver
måned. Den første regning er endda med tilbagevirkende krav for forudgående måneder.
I bestyrelsen begynder vi at få mere fokus på vores økonomi. Vi står nu i en situation, hvor kassen kan blive tom og der samtidigt ikke er penge til en flytning, hvis det skulle blive aktuelt.


Det besluttes, at der skal rettes op på kassebeholdningen, og der skal arbejdes hen imod en
kassebeholdning på 100.000 kr. I første omgang skal der arbejdes på at få et større overblik over
forskellige arrangementer, og det besluttes i første omgang, at juleafslutningens udgifter maksimalt må være 80% af indtægterne for deltagelse. Dette blev primært løst med en øget deltagerbetaling og en regulering af gevinstniveauet. Desuden lægges der op til, at rengøringsarbejdet ikke længere aflønnes; men bliver en del af medlemmernes frivillige indsats.


Der er desuden indført, at man kan tage gæster med i billardlokalet på tidspunkter, hvor borde ikke bruges af medlemmer til en pris af 50 kr./bord i max. 2,5 time.


Da vi ikke hører fra forvaltningen i forhold til en lovet dato, går jeg ned på forvaltningen og en
tredje medarbejder kommer med til et lille møde. Forvaltningen bliver nu også opmærksom på den problemstilling der kan opstå, hvis lokaleudbyderne forhandler decentralt med sportsklubberne. De lover samme dag at skrive til rektor, at forhandlinger om husleje fremadrettet skal foregå med forvaltningen.


Så kommer Coronakrisen og bestyrelsen vælger at foretage en nedlukning af klubben. Samme dag henvender gymnasiets pedel sig og fortæller om nedlukning af idrætsaktiviteter på matriklen.
DDBU melder noget usikkert ud de første dage; men ændrer anbefalingen til et påbud om
nedlukning efter DIFs mere præcise retningslinjer. Så venter vi på at være med en åbningsfase og starter så igen med de restriktioner der stilles.


I starten af Coronakrisen kommer der en god besked fra forvaltningen. De har indgået en aftale med gymnasiet vedrørende huslejen og Sønderborg Billard Club hæfter ikke for de regninger, der er udsendt. Aftalen indebærer også at Sønderborg kommune skal være behjælpelig med anvisning af nye lokaler, hvis gymnasiet har brug for vores lokaler til undervisningsformål.


Renoveringsplanerne for kasernen har en lang horisont, og vi må afvente udviklingen med rettidig
omhu.