GF2024

Formandens beretning – Sæson 2023-24
Denne sæson har været forholdsvis rolig, vi har fået indrettet et ekstra lokale med et af vore
ældre borde som er blevet renoveret.. På materialesiden har vi fået et nyt keglebord og 4 nye
scoretavler.
Med en god hjælp fra vore medlemmer og støtte fra Norlys med 100.000 og 25000 fra
Sønderborg Kommune samt god rabataftale på tæpper har vi kunnet gennemføre disse
projekter.
Vi fortsætter med at ansøge fonde til nyanskaffelser, men der er for nuværende ikke nogle
positive tilkendegivelser.
Der er stadig fremgang i klubben og der er nu 54 medlemmer, det er dejligt at se denne
fremdrift, også at så mange deltager i i turneringer.

Vi har et godt samarbejde med Sønderborg Nyt,

så vi kan få klubben frem i medierne.
Der er brug for at så mange som muligt hjælper til med at holde klubben aktiv og vedligeholdt.
Jeg må herfor opfordre alle til at tage del i dette og give en hånd med hvor i ser i kan bidrage.
Vi har oplæg til forskellige udvalgsposterposter med på denne generalforsamling, men der
kan jo også være andre områder hvor en af jer har lyst til at tage ansvaret, som f.eks
vedligehold og oplæring af scoretavler, markedsføring eller noget andet vi slet ikke har tænkt
på, så bare kom med ideerne til bestyrelsen og vi vil se på det.


Referat
Generalforsamling 26.marts 2024
1. Valg af dirigent
Birger Segalt valgt som dirigent
2. Beretninger
a)Formanden aflagde beretning, opslås på hjemmeside. Nye udvalg og ansvarsområder
opstartes, og der opfordres til at medlemmer der kan bidrage melder sig til bestyrelsen.
b)Turneringsleder aflagde beretning, opslås på hjemmeside Bjarne Krog fortsætter som
turneringsleder.
c) Beretning fra SST ved Jens Skøtt
d) Beretning om CUP afholdt af Frede Hansen, ny ide henvises til eventuelt.
Der blev opfordret til at fremtidige beretninger holdes meget kort, Med oversigt over hvor
mange hold/ discipliner klubben har deltaget i, samt resultater med placeringer i bedste 3.
Detaljerede opgørelser hører til på hjemmesider og spillermøder. Forslag om at oprette et
turneringsudvalg til aflastning for Bjarne.
.
CUP 1 pokalen blev tildelt Frank Christensen for, et godt samarbejde og vedligeholdelse af
vores WEB .
4. Kasserer fremlagde regnskab.Regnskabet blev godkendt. Opslås på hjemmeside. Klubbens
aktiver nu med.
Overskud fra øl og vand blev diskuteres, den nye bestyrelse ser på om der skal indføres mere
styring, udgifter til frivilligt arbejde mv. kan f.eks. fremover dokumenteres med bon/seddel.
4. Kontingentet blev ved afstemning fastsat til 700,00 kr. / år for alle medlemmer. Dette for at
oparbejde en fornuftig kassebeholdning og give bedre muligheder for fonde der kræver en vis
egen betaling.
5. Til bestyrelsen blev Bent T Sørensen valgt som kasserer.
Tommy Mortensen valgt som medlem af bestyrelsen og Lene Vennberg valgt som
bestyrelsessuppleant. Gunnar Eybye blev valgt som revisor og Frank Christensen genvalgt
som revisorsuppleant.
6. Valg til udvalgsposter
a) SST ansvarlige: Jens Skøtt og Birger Segalt blev genvalgt
b) Spillematerialeansvarlig: Henning Nielsen blev valgt.
c)Rengøringsansvarlige: Gunnar Eybye og Bjarne Krog valgt.
** for b og c fastlægges ansvar og opgaver i samarbejde med bestyrelsen.
.
7. Eventuelt:
Oplæring af de nye scoretavler efterlyses, ligesom et medlem der kan være medansvarlig for
vedligeholdelse af systemerne. Mht oplæring planlægger bestyrelsen dette. Medlemmer der
kunne være behjælpelige med vedligeholdelse/ superbruger bedes henvende sig til
bestyrelsen.
..
Henning Nielsen tilbyder undervisning af medlemmer i kegle og carambole billard. Tidspunkter
kan aftales med Henning, se opslag i klubben. Henning orienterede om hædring af Birger
Segalt ved årets Fritidsfest.
Frede Hansen fortalte detaljeret om sine idéer og bevæggrunde for eventuelt at opstarte en
individuel turnering i Sønderjylland og i SBC regi. På baggrund af den netop afholdte Cup som
er forløbet tilfredsstilende og at klubben ønsker aktivitet og omtale, var det besluttet at dette
kunne fremlægges under eventuelt. Det synes ud fra diskussionerne at blive temmelig
omfattende, ligesom tilslutningen fra de fremmødte ikke var overvældende. Bestyrelsen har
efterfølgende modtaget mail fra Frede Hansen, og vil forholde sig til dette.
Bjarne Krog forklarede hvorfor det nu er nødvendigt med et rengøringsudvalg, årsagen er at
vi ikke er gode nok til at rydde op efter os. Hvordan klubben efterlades med kridt og krummer,
og om alle er forpligtet til fællesskabet mv. skal ikke kommenteres her. Jeg ved godt at min
kommentar om AT JERES MOR IKKE ER HER, måske ikke var særlig klog, men den er i hvert
fald ærlig.
Henning Nielsen tilbyder at tage sig af informationer fra DDBU, Bestyrelsen vender tilbage Til
Henning.
Forslag om genopfriskning af førstehjælp og hjertestarter blev bifaldet. Bestyrelsen finder en
løsning. Et opslag der var i AGS prøver vi at finde igen.
Formanden sagde tak til Gunnar Eybye for et godt samarbejde i bestyrelsen og den store
indsats som mangeårig kasserer og til Finn Lauridsen for et godt samarbejde i Bestyrelsen
altid villig til at udføre praktiske arbejder. Begge fik overrakt vin for deres indsatser.
PBV Børge Agerlund