Vedtægter

Vedtægter for Sønderborg Billard Club


§1

Foreningens navn er SØNDERBORG BILLARD CLUB stiftet den 27 april 1981, med hjemsted i Sønderborg Kommune. Den Danske Billard Union (DDBU) og Dansk Idræts Forbund (DIF).


§2

Foreningens formål er at virke for billardsportens fremme under noble og sportslige former og gennem turneringer at øge interessen for billardspillet.


§3

Alle medlemmer skal rette sig efter foreningens vedtægter og billardlokalets reglement. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke på førstkommende generalforsamling.


§4

Optages som medlem af SBC kan enhver m/k, som skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom

Det forudsættes at ansøgere, der har haft økonomisk eller andet problematisk udestående med andre billardklubber, kun optages, såfremt et flertal i klubbens bestyrelse giver accept for indmeldelse.

Dog kan bestyrelsen bestemme en aldersgrænse og stoppe for tilgang. Alle aktive, der ikke er i kontingentrestance til foreningen, har stemmeret på generalforsamlingen. Nye medlemmer, som ikke er - eller har været medlem af en billardklub - tillades en prøvetid på max 2 måneder. ( igangværende - samt efterfølgende måned ).


§5

Foreningens bestyrelse består af:


a.Formand

b.Næstformand

c.Kasserer

d.2 bestyrelsesmedlemmerAlle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges ved direkte valg. Formanden vælges på ulige år og kasserer vælges på lige år. Den øvrige bestyrelse afgår med 1 medlem hvert andet år. Desuden vælges der til bestyrelsen en suppleant for 1 år, en revisor for 1 år samt en suppleant for denne i ligeledes 1 år.


§6

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes sidst i marts måned og indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel.


a.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.


b.Dagsorden med indkomne forslag til generalforsamlingen skal være opslået senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse på opslagstavle i foreningens billardlokale.


c.Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret (ad §4)


d.Alle afgørelser sker med almindeligt flertal, dog kræves der 2/3 flertal for at ændre bestyrelsens beslutning om udelukkelse af et medlem og for at ændre vedtægterne.


e.Der føres protokol over beslutninger.§7

Generalforsamlingens dagsorden skal minimum indeholde følgende:

 

1.Valg af dirigent


2.Beretninger

a.Formanden aflægger beretning

b.Turneringslederen aflægger beretning

c.Uddeling af CUP 1 pokal


3.Kassereren aflægger beretning og fremlægger budget.


4.Fastsættelse af kontingent.


5.Valg

a.Valg til bestyrelsen (ad §5)

b.Valg af 1 bestyrelsessuppleant

c.Valg af 1 revisor

d.Valg af 1 revisorsuppleant


6.Indkomne forslag


7.Eventuelt (Beslutninger kan ikke træffes under eventuelt).


§8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. . Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæring herom. Denne skal af formanden indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§9

Foreningen tegnes ved formandens underskrift eller ved dennes fuldmagt, dog ved optagelse af lån og andre økonomiske hæftelser ved den samlede bestyrelse. Foreningen skal føre regnskab, som til hver en tid kan stilles til rådighed for bestyrelse og revisor.

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Foreningens midler skal indsættes i pengeinstitut.

Kontingentåret er fra 1. august til 31.juli  Indbetales helårligt forud senest 1. september.


§10

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagelser i bestyrelsen kræver almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Alle beslutninger protokolføres.


§11

Opløsning af klubben, deling eller sammenslutning med en anden forening kan kun ske,  når 2/3 af de fremmødte i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, som skal afholdes med 14 dages mellemrum, stemmer herfor. Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuel formue og materiel et sportsligt formål i Sønderborg Kommune.

Vedtaget den 27. april 1981.

Ændringer den 21. august 1994

Ændringer den 21. august 1995

Ændringer den 8. sept. 1997

Ændringer den 12. sept. 2001

Ændringer den 21. august 2007

Ændringer den 25. marts 2010

Ændringer den 22. marts 2012

Ændringer den 21. marts 2018

Ændringer den 31. marts 2022