GF2023

Sønderborg den 1.3 2023

SBC Indkaldelse til Generalforsamling  

              Onsdag den 1. marts 2023 kl. 19.00

I Billard lokalet på Sønderborg Kaserne

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. a) Formanden aflægger beretning.

     2.b) Turneringslederen aflægger beretning

       2.c) Uddeling af cup1 Pokal

       3.Kassereren aflægger beretning og fremlægger regnskab og budget

       4 Fastsættelse af kontingent.                                                                                                                              Bestyrelsen forslår at kontingentet fastsættes til 700kr/år

       5. Valg af Bestyrelsen (iflg § 5).

   1.  På valg er Formanden samt 1 bestyrelsesmedlem. Børge Agerlund opstiller til genvalg. Flemming Lott ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Birgit Larsen til bestyrelsesmedlem. Carl chr ønsker at udtræde af bestyrelsen, da turneringsledelsen er overdraget til Bjarne Krog som er villig til at indtræde i bestyrelsen foreslås Bjarne Krog valgt til bestyrelsen.
   2. Valg af bestyrelsessuppleant Birgit Larsen udtræder hvis valgt til bestyrelsesmedlem, Bestyrelsen indstiller Mohamed Gali
   3. Valg af revisor 
   4. Valg af revisorsuppleant

       6. Indkomne forslag. ( Forslag skal stilles skriftlig og være formanden i hænde senest 10 dage før                   afholdelse af generalforsamlingen). 

       7. Eventuelt. ( Beslutninger kan ikke træffes under eventuelt )


  NB: Der vil igen i år bliver serveret et par stykker smørrebrød for TILMELDTE. Derfor er tilmelding nødvendig senest den 23. februar af hensyn til bestilling. Opslag i klubben eller pr mail agerlund@stofanet.dk

    PBV. Børge Agerlund